Biało

by Asi Mina

/
 • Streaming + Download

  Includes unlimited streaming via the free Bandcamp app, plus high-quality download in MP3, FLAC and more.

    10 PLN  or more

   

 • Full Digital Discography

  Get all 132 Mik.Musik.!. releases available on Bandcamp and save 40%.

  Includes unlimited streaming via the free Bandcamp app, plus high-quality downloads of CHEST EP 2021 antimaster edition, Akcja równoległa, Cieszyn 2004, Rh500+, Nie narażaj mnie, Maloto/Dreams, Smoke & Burn / Motho, WARSZAWA2000, I HAVE A STONE, and 124 more. , and , .

    656.31 PLN or more (40% OFF)

   

 • limited edition tape
  Cassette + Digital Album

  it is oh so nice biały object! so white! with special embossed lettering on eco-paper.

  Includes unlimited streaming of Biało via the free Bandcamp app, plus high-quality download in MP3, FLAC and more.

  Sold Out

 • CD!
  Compact Disc (CD) + Digital Album

  supernice so white digipack edition. embossed lettering, eco-paper, minimalistic design by Wojciech Kucharczyk.

  Includes unlimited streaming of Biało via the free Bandcamp app, plus high-quality download in MP3, FLAC and more.

  Sold Out

1.
Ja też 01:37
2.
No no 02:34
3.
Cudu 03:10
4.
Tu do 03:20
5.
A 01:11
6.
7.
Nago 01:37
8.
Nie wstanę 00:25
9.
10.
Nic 02:02
11.
Odbicia 02:58
12.
Wagonu 03:28

about

Wszystkie teksty i tytuły utworów pochodzą z próz Mirona Białoszewskiego z tomu "Szumy, zlepy, ciągi" (PIW, Warszawa 1989):" Mniemania a omamy"(utwory 1, 4), "Mniejsze lato" (utwory 2, 4), "Nadzwyczajnosteczki" (utwór 3), "Mała godzinka" (utwór 4), "Odstrychnięcia" (utwór 5), "Drugi trans"(utwór 6), "Mignąć nago" (utwór 7), "Jeszcze Poznańska" (utwór 8), "Wyjście" (utwory 9,10), "Ja i Artur S. w Paryżu" (utwór 11), "Douczenia" (utwór 11), "Biłgoraj" (utwór 12)

W utworach 3 i 8 wykorzystano fragmenty archiwalnych nagrań Mirona Białoszewskiego

Koncepcja i muzyka: Joanna Bronisławska
Prapremiera miała miejsce w Częstochowie w październiku 2013 roku na zaproszenie Czytaj! - Festiwal Dekonstrukcji Słowa

Nagrano w Skoczowie w What Am I Doing Here Studio, w sierpniu i wrześniu 2014
Produkcja i okładka Wojciech Kucharczyk

www.facebook.com/AsiMinaaa

(P) Asi Mina © 2014 Bołt / Mik Musik
© Texts by the Estate of Miron Białoszewski, Warszawa 2014

boltrecords.pl
www.mikmusik.org

__________________-----------------------

credits

released October 13, 2014

____________________________________________

ASI MINA / Joanna Bronisławska o ”BIAŁO”.

Słuchowisko to forma na której wyrosłam. Nie boję się zaryzykować stwierdzenia, że nie byłabym tym kim jestem gdybym całe swoje dzieciństwo nie słuchała bajek z płyt winylowych. Miałam szczęście że był to czas traktowania młodych słuchaczy z należytym szacunkiem, który w swojej pracy staram się kultywować.
Bajki czytane były przez najlepszych aktorów, wystarczy wspomnieć o śp. I. Kwiatkowskiej czy J. Kobuszewskim. Doskonałe kompozycje wykonywała często cała wielka Orkiestra Polskiego Radia, zaś autorami tekstów byli poeci tacy jak J. Brzechwa, J. Tuwim lub pisarze, którzy potrafili opowiedzieć historię barwnym językiem, wydobywając z polszczyzny wszystko co w niej najznakomitsze, poruszając wyobraźnię w taki sposób, że do dzisiaj wiele fragmentów znam na pamięć.

Z perspektywy czasu zupełnie naturalnym wydaje mi się fakt, że jako 11-sto letnia dziewczynka, uczennica szkoły muzycznej zafascynowałam się pisaniem Mirona Białoszewskiego. To jak traktował słowa i formę było mi bardzo bliskie. Usłyszałam muzykę w słowach. Poznałam literaturę do słuchania.
Te moje pierwsze doznania w kontakcie z poezją i prozą Białoszewskiego, przefiltrowane przez doświadczenia które niosę na plecach, w sercu, w głowie chciała tutaj pokazać.

30 lat temu fascynowała mnie bardziej forma, którą Białoszewski stosuje. Zaczęło się od Teatru Osobnego. Podglądałam pracę grupy Ptaszek, którą tworzyli uczniowie Liceum Plastycznego w Katowicach. Mój brat Wojciech Kucharczyk i Wiesław Gdowicz pokazali mi kierunek, który mnie zaintrygował. Dekonstrukcja, zabawa, neologizmy, rytmy, onomatopeje. Szaleństwo bez żadnych ograniczeń.
Teraz widzę inną, bardziej mroczną stronę. Czytam o życiu. O dylematach, pytaniach, strachu, doznawaniu mocnym, głębokim, do bólu. Niemożności nazwania. Osobności. Klaustrofobii bycia w środku samego siebie i wynurzania się stamtąd od czasu do czasu, żeby złapać oddech i podglądnąć świat. Bardziej czuję czy przeczuwam. Dotyka mnie to co pisze Pan Miron.

„Szumy, zlepy, ciągi” to opowieść w sumie bardzo prosta Jedno miasto, ulica, jeden blok, mieszkanie, okno, klatka schodowa i GŁOWA. Wybierając teksty celowo odeszłam od nazwisk i nazw. Zaśpiewałam czy powiedziałam tylko takie fragmenty, które wydaje mi się że dotyczą nas wszystkich.
Starałam się też oddać muzykalność samego tytułu. To nie mogły być zwyczajne piosenki. Tak nie brzmi życie. Dlatego BIAŁO to nie produkcja, to łapanie momentów. Prawda i fakt, że w życiu bywa różnie. Kontrasty. Szumy. Zlepy. Ciągi.

Koncerty będą próbą opowiedzenia wszystkiego od nowa. Chcę rozszerzać BIAŁO i dokładać nowe fragmenty tekstów w zależności od zastanego na dany dzień świata.

BIAŁO jest zrealizowane na podstawie próz Mirona Białoszewskiego pochodzących z tomu „Szumy, zlepy, ciągi” wydanej przez PIW w Warszawie w 1989 roku. Zrealizowane zostało jesienią 2013 roku. Pretekstem do tej realizacji było zaproszenie na akcje CZYTAJ! która co roku obywa się w Częstochowie, tam odbyła się prapremiera programu na żywo.
Całość wymaga skupienia i jest jedną opowieścią, ale niektóre fragmenty są integralnymi bytami i mogą istnieć w oderwaniu od reszty, dlatego będzie wybranych także kilka singli, powstanie kilka szczególnych wideo.

Premiera płyty w październiku 2014 a wydawcami są: Bółt Records i Mik Musik (nr kat BR K006). Album wychodzi jako CD, kaseta (limitowany nakład 50 sztuk), będzie dostępny także w postaci plików cyfrowych różnego rodzaju oraz jako striming.

DZIĘKUJĘ za pomoc Wojciechowi Kucharczykowi, Michałowi Mendykowi, Maciejowi Byliniakowi, Adamowi Florczykowi, Tomaszowi Florczykowi i grupie PACZDAREK a także Michałowi Świebodzie.__________________-----------------------

ASI MINA / Joanna Bronisławska about "BIAŁO”.
Radio play for children is a form I grew up on. I am not afraid to risk saying that I would not be who I am today if during my whole childhood I wouldn’t have listened to fairy tales on vinyl records. I was lucky that it was the time when young listeners were treated with proper respect – something I try to cultivate in my work now.
The tales were read by the most renowned actors of the time, suffice it to mention the late Irena Kwiatkowska or Jan Kobuszewski. Excellent score compositions were often performed by the full great Orchestra of the Polish Radio, and the tales were based on literary classics written by such poets as Jan Brzechwa, Julian Tuwim or by authors who could tell a story in a colourful manner, evoking from the Polish language all the best it offers, moving the listeners’ imagination in such a way that even now I am able to repeat some of the fragments by heart.
From the perspective of time, it seems only natural that as an 11 year old girl, a student of school of music, I became fascinated by the writings of Miron Białoszewski. The way he treated words and form was very close to me. I was able to hear music in his words. I met literature intended for listening.
This radio play is an attempt to render these first sensations in the contact with the poetry and prose of Białoszewski filtered through the experiences I carry on my back, in my heart and head.
30 years ago I was fascinated more with the form that Białoszewski uses. It started with “Teatr Osobny” (A Separate Theatre). I was secretly watching the work of the group called Ptaszek formed by students of the Art School in Katowice. My brother Wojciech Kucharczyk and Wiesław Gdowicz showed me the trend that intrigued me. Deconstruction, play, neologisms, rhythm, onomatopoeias. Craziness with no limits. Now I see a different, darker side. I read about life. About dilemmas, questions, fears, feelings of strong, deep pain. Inability to name. Separateness. Claustrophobia of being inside oneself and occasionally swimming to the surface for a breath and to peep at the world. Do I feel more, or sense more? I am touched by what Mr Miron writes.
“Szumy, zlepy, ciągi” (White noises, Clusters, Rows) is a story that is really very simple. One town, one street, one block, a flat, window, staircase and HEAD. When choosing the texts I intentionally moved away from surnames and names. I sang or read only those fragments that I feel touch us all.
I tried also to render the musicality of the title itself. These couldn’t be ordinary songs. Life doesn’t sound ordinary. That is why BIAŁO is not a production. It is a catching of moments. The truth and the fact that nothing in life is predictable. Contrasts. White noise. Clusters. Rows.
Live performances will be like trying to tell everything again. I want to extend BIAŁO depending on the situation and to add new fragments depending on the state I find the world to be in on that given day.
BIAŁO is a radio play based on the prose of Miron Białoszewski from the volume “Szumy, zlepy, ciągi” (White noise, Clusters, Rows) published by PIW in Warsaw in 1989.

It was produced in the autumn of 2013. The pretext behind it was the invitation I received to take part in READ! Word Deconstruction Festival which is organised every year in Częstochowa.
The radio play was performed there for the first time.
The record will be released in October 2014 by Bółt Records and Mik.Musik.! (Cat. No. BR K006) on CDs, cassette tapes (limited edition of 50 pieces) as well as various kinds of digital and streaming files.
Music and concept by Joanna Bronisławska / ASI MINA
Cover design and production by Wojciech Kucharczyk
Recorded in August and September 2014 in Skoczów in What am I doing here?
Studio
Archive recordings of Miron Białoszewski were used in two of the tracks.

SPECIAL THANKS for help go to Wojciech Kucharczyk, Michał Mendyk, Maciej Byliniak, Adam Florczyk, Tomasz Florczyk and the group PACZDAREK, as well as to Michał Świeboda.

license

all rights reserved

tags

about

Mik.Musik.!. Katowice, Poland

Mik.Musik.!. very past and very present. ain't no label, ain't no collective. just some expression. action. and freedom.
archives are kept well, some of the treasures you can check here. enjoy. present time is also smart.

contact / help

Contact Mik.Musik.!.

Streaming and
Download help

Shipping and returns

Redeem code

Report this album or account

Mik.Musik.!. recommends:

If you like Biało, you may also like: